algemene voorwaarden

Deze internetwebsite ("Website") is eigendom van en wordt beheerd door GolfGarb Ltd ("GolfGarb"). Op uw gebruik van deze website zijn de volgende algemene voorwaarden ("Voorwaarden") van toepassing. Online klanten moeten ook de Aankoopvoorwaarden raadplegen. GolfGarb kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien door dit bericht bij te werken, waarbij de herziene Voorwaarden van kracht worden voor alle gebruikers vanaf de datum vermeld op het bericht. Daarom moeten gebruikers de Voorwaarden regelmatig raadplegen.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt.

Door de website te gebruiken, geven gebruikers aan dat ze instemmen met deze voorwaarden. Als een gebruiker niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag hij/zij de website niet gebruiken.

Gebruik van materialen op deze website

GolfGarb onderhoudt deze website voor uw persoonlijke informatie en educatie. U mag één computerkopie downloaden of één kopie afdrukken van het materiaal op deze website, uitsluitend voor uw eigen niet-commercieel, educatief, privé- of huishoudelijk gebruik, op voorwaarde dat u geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsvermeldingen verwijdert of wijzigt. U moet ervan uitgaan dat alles wat u op de website ziet of leest (zoals afbeeldingen, foto's, illustraties, pictogrammen, teksten, videoclips, geschreven en ander materiaal) ("GolfGarb-materiaal") auteursrechtelijk beschermd is onder verdragsbepalingen en wereldwijd auteursrecht. wetten, tenzij anders vermeld. U mag geen GolfGarb-materiaal verkopen, reproduceren, distribueren, wijzigen, weergeven, publiekelijk uitvoeren, afgeleide werken voorbereiden, rapporteren of anderszins gebruiken voor welk openbaar of commercieel doel dan ook. Bovendien mag u GolfGarb-materiaal voor geen enkel doel op een andere website of in een netwerkcomputeromgeving gebruiken of weergeven. Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw toestemming om GolfGarb-materiaal te gebruiken automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk alle kopieën die u van GolfGarb-materiaal heeft gemaakt vernietigen. Elk ongeoorloofd gebruik van GolfGarb-materiaal door u kan in strijd zijn met auteursrechtwetten, handelsmerkwetten, de wetten van privacy en publiciteit, en communicatieregels en -statuten. U mag geen link naar de GolfGarb-website tot stand brengen vanaf een site van een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Uw inzendingen

Alle communicatie of materiaal dat u via elektronische post of anderszins naar de website verzendt, met uitzondering van persoonlijk identificeerbare gegevens over uzelf, maar inclusief maar niet beperkt tot gegevens, vragen of antwoorden, opmerkingen, suggesties en dergelijke, wordt behandeld als niet- -vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd door GolfGarb. Door communicatie op de website te plaatsen, verleent u GolfGarb automatisch een royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve licentie om dergelijke communicatie(s) alleen te gebruiken, reproduceren, wijzigen, publiceren, bewerken, vertalen, distribueren, uitvoeren en weergeven. of als onderdeel van andere werken in welke vorm, media of technologie dan ook, nu bekend of hierna ontwikkeld, en om dergelijke rechten aan wie dan ook in sublicentie te geven. Alles wat u verzendt of plaatst, kan door GolfGarb en de aan haar gelieerde bedrijven voor welk doel dan ook worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing, of het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten die gebruik maken van dergelijke informatie.

Vrijwaring

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. GolfGarb probeert ervoor te zorgen dat de informatie op deze site juist en volledig is. GolfGarb garandeert of beweert niet dat GolfGarb-materiaal accuraat, foutloos of betrouwbaar is of dat uw gebruik van GolfGarb-materiaal geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Uw gebruik van de website is op eigen risico. GolfGarb garandeert niet dat de functionele aspecten van de website of het GolfGarb-materiaal vrij van fouten zullen zijn of dat deze website, het GolfGarb-materiaal of de server die het beschikbaar stelt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Als uw gebruik van deze website of het materiaal van GolfGarb resulteert in de noodzaak voor onderhoud of vervanging van eigendommen, materiaal, uitrusting of gegevens, is GolfGarb niet verantwoordelijk voor deze kosten. Zonder het voorgaande te beperken, wordt alles op de website aan u aangeboden "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, REDELIJKE ZORG EN VAARDIGHEID, OF NIET-INBREUK. GolfGarb en haar leveranciers geven geen garanties over het GolfGarb-materiaal, softwareteksten, downloads, afbeeldingen en links, of over de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de website. Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties mogelijk niet toestaan, waardoor sommige van de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. U moet uw eigen voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het proces dat u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website (of een gelinkte website) en eventuele goederen of diensten die daarop beschikbaar zijn, u niet blootstelt aan het risico van virussen, kwaadaardige computercode of andere vormen van interferentie. waardoor uw eigen computersysteem beschadigd kan raken. Behalve met betrekking tot aansprakelijkheid die niet wettig kan worden uitgesloten, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade, hoe dan ook veroorzaakt (inclusief door nalatigheid), die u direct of indirect lijdt in verband met uw gebruik van deze website of een gelinkte website, noch aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid voor enig dergelijk verlies dat voortvloeit uit uw gebruik van of vertrouwen op informatie op of waartoe u toegang krijgt via deze website.

Kennisgeving van handelsmerk

Over het algemeen zijn alle handelsmerken, logo's en servicemerken (gezamenlijk de "Handelsmerken") die u op deze site ziet, geregistreerde en niet-geregistreerde GolfGarb-handelsmerken of zijn in licentie gegeven voor gebruik door GolfGarb door derden. Andere handelsmerken zijn eigendomsmerken en zijn geregistreerd bij hun respectievelijke eigenaren. Niets op de website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, impliciet of anderszins, van enige licentie of recht om een ​​handelsmerk dat op deze website wordt weergegeven te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van GolfGarb of een derde partij die eigenaar is van het handelsmerk. Uw misbruik van enig handelsmerk dat op de website wordt weergegeven, of enige andere inhoud op de website, behalve zoals hierin bepaald, is ten strengste verboden.

Copyright melding

Alle inhoud van deze website valt onder copyright © 2006-2022 GolfGarb. Alle rechten voorbehouden. Raadpleeg het gedeelte van deze Voorwaarden over "Gebruik van materiaal op deze website" hierboven.

Koppelingen

Op deze website worden mogelijk links aangeboden naar andere sites die door andere partijen dan GolfGarb worden beheerd. Het opnemen van een link naar dergelijke sites impliceert geen goedkeuring door GolfGarb van die sites. GolfGarb heeft niet alle sites die aan zijn website zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van eventuele off-site pagina's of andere sites die aan deze website zijn gekoppeld. Het doorlinken naar andere off-site pagina's of andere sites is op eigen risico.

Beëindiging

U stemt ermee in dat GolfGarb uw gebruik van de website mag beëindigen als GolfGarb redelijkerwijs van mening is dat u de letter of de geest van deze Overeenkomst hebt geschonden of in strijd met de geest ervan hebt gehandeld, of de rechten van GolfGarb of een derde partij hebt geschonden, of om welke reden dan ook met of zonder aan u opmerken. U gaat ermee akkoord dat GolfGarb deze website mag wijzigen of stopzetten, met of zonder kennisgeving aan u. U gaat ermee akkoord dat GolfGarb niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij als gevolg van een dergelijke wijziging of stopzetting. De bepalingen getiteld "Disclaimer", "Beperking van aansprakelijkheid" en "Algemene bepalingen" blijven van kracht na beëindiging van deze Voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

GolfGarb is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de informatie die beschikbaar is op deze website, direct of indirect, inclusief, maar niet beperkt tot, enige aansprakelijkheid met betrekking tot enig verlies van gebruik, bedrijfsonderbreking, verloren winst of verloren gegevens, of incidentele, speciale of vervolgschade van welke aard dan ook, ongeacht de vorm van de actie, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, zelfs als GolfGarb op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige staten en landen de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing.

Algemene bepalingen

Tenzij anders aangegeven, worden de informatie en het materiaal op de site uitsluitend gepresenteerd met het doel de producten en diensten van GolfGarb te promoten. GolfGarb garandeert niet dat GolfGarb-materiaal geschikt of beschikbaar is voor gebruik in elk land van de wereld. U gebruikt deze website op eigen risico en bent verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving, waarbij u er rekening mee moet houden dat toegang tot GolfGarb-materiaal mogelijk niet legaal is voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Op deze website kunnen producten worden beschreven die niet wereldwijd verkrijgbaar zijn. Elke actie die u mogelijk heeft met betrekking tot deze website moet binnen twee jaar na het ontstaan ​​van de claim of de oorzaak van de actie worden gestart. Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Groot-Brittannië, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. De afstandsverklaring door GolfGarb van een schending van enige bepaling van deze Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring van enige andere of daaropvolgende schending.

Het handelsregister voor Engeland en Wales:
Registratienummer 3625956